Cele i zadania główne

 • Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola;
 • Monitorowanie rozwoju każdego wychowanka poprzez systematyczne obserwacje;
 • Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 • Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:
 • Kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym;
 • Kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć);
 • Nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.
 • Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania);
 • Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym;
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku.